REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.optolns.pl prowadzony jest przez firmę KATARZYNA JĘDRZEJCZAK SALON OPTYCZNO-OKULISTYCZNY "OPTOLENS" 60-239 Poznań, Franciszka Morawskiego 2 G, NIP: 7821117882.

2. Wypełnienie Formularza rejestracji i utworzenie Konta lub dokonanie rezerwacji jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA/ZAKUPIENIA PRODUKTU

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.optolens.pl.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

Przy zakupie Kupujący wybiera sposób dostawy. Wybór dostawcy równoznaczny jest z akceptacja cennika dostawy. Dostawa dokonywana jest w wybrany przez Kupującego sposób w wyznaczonym terminie. 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ODDANIE TOWARU

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@optolens.pl do 14 dni od dnia zakup.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 roku.


Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.